Roemenië

Algemeen

Vanaf 1990 is er binnen de Hervormde Gemeente van Barneveld een werkgroep Buitenlandse Betrekkingen Roemenië (BBR) actief. Deze werkgroep functioneert onder verantwoordelijkheid van de Diaconie van de Hervormde Gemeente. De werkgroep wil in invulling geven aan de bijbelse opdracht om oog te hebben voor onze naaste dichtbij maar zeker ook verder weg. Deze bijbelse opdracht tot dienen is samengevat in het gebod van de liefde tot God en de daaraan verbonden liefde tot de naaste (Matth. 22:37-40) Dit doen we door daadwerkelijke hulp te bieden aan onze mede broeders en zusters in Roemenië. Hierbij richten we ons met name op diaconale projecten. Daarnaast ondersteunen we ook het gemeenteleven in de gemeentecontacten door bij voorbeeld instandhouding van de kerkdiensten en gemeenteactiviteiten. De werkgroep staat op het standpunt om in principe geen (privé)-ondersteuningen te verlenen aan individuele personen. Wanneer de ondersteuning ten dienste staat van de evangelieverkondiging dan wordt iedere aanvraag individueel beoordeeld
Deze bijbelse opdracht tot dienen is samengevat in het gebod van de liefde tot God en de daaraan verbonden liefde tot de naaste (Matth. 22: 37-40)

Gemeentecontacten

Haranglab

Sinds 1990 bestaan er nauwe contacten met de gemeente van Haranglab. Haranglab ligt tamelijk geïsoleerd. De meeste mensen lijden hier een wat primitief bestaan, omdat de inkomsten hoofdzakelijk bestaan uit de opbrengsten van een klein stukje land. Eén van de hoogtepunten in de jaren negentig is de aankoop en renovatie van het verenigingsgebouw Béthel en enkele jongerenwerkvakanties. In 2007 heeft de werkgroep geld beschikbaar gesteld voor de renovatie van het kerkorgel. Ook is een bijdrage gegeven voor het vervangen van enkele ruiten en kozijnen in de pastorie. In 2012 is ondersteuning geweest voor het vervangen van de kerkklokken. In de afgelopen jaren was ds Pál levente hier predikant. Eind 2012 is hij met zijn gezin verhuisd naar een andere gemeente. Medio 2013 is er een nieuwe predikant gekomen, zijn naam is ds. Kalman Adorjan. Met hem is goed te communiceren in het Engels, bovendien verstaat hij de Nederlandse taal. In de komende periode zal blijken of de contacten met deze gemeente geïntensiveerd kunnen worden

Koloszpata

Koloszpata is een klein primitief dorpje, waarvan de kerkelijke gemeente bestaat uit (slechts) circa 100 personen. Op dit moment is hier Szabados József predikant. Dit dorp ligt achteraf gelegen zo’n 13 kilometer van Cluij Napoca. Deze gemeente is de afgelopen jaren op
verschillende onderdelen ondersteund. Zo is met behulp van een financiële bijdrage vanuit Barneveld het interieur van de kerk vernieuwd en het dak van de kerk gerenoveerd. In 2007 is geld beschikbaar gesteld voor de aanleg van verwarming in de kerk. Daarnaast wordt jaarlijks een groot deel van de ingezamelde kleding afgeleverd in Koloszpata.

Piskolt

Met de kerkelijke gemeente van Piskolt bestaan de jongste contacten. Deze gemeente ligt minder geïsoleerd dan Haranglab en Koloszpata. Het ligt op een kleine 30 km. van de Hongaarse grens en ligt aan een doorgaande weg. Piskolt heeft zo’n 3000 inwoners,
waarvan 724 behoren tot de kerkelijke gemeente. De predikant Csáki Gedeon, en zijn vrouw Judith zijn heel actief en organiseren b.v. elk jaar voor zo’n 100 kinderen de bij ons bekende Vakantie Bijbel Week. Met deze gemeente zoeken we naar mogelijkheden voor meer
inhoudelijke contacten. Financiële steun is hier minder noodzakelijk.

Projecten

Rekabproject in Valea Lui Mihai (Areke Wigmans)

In 2006 heeft de diaconie zich financieel verbonden aan Rekabproject in Valea Lui Mihai. In dit project werkt de Barneveldse Areke Wigmans onder de zigeunerbevolking in deze plaats. Het project wordt uitgevoerd in het dorpje Valea Lui Mihai, wat dicht bij de Hongaarse grens ligt. Vanuit de werkgroep worden contacten onderhouden. In de afgelopen jaren zijn diverse (werk) bezoeken geweest bij Areke. Hoogtepunt bij
de projecten van Areke is toch wel de stichting van een kerkje voor de zigeuners. In de afgelopen jaren is mede dankzij het pastoraal werk van Areke een zigeunergemeente ontstaan van zo’n 100 mensen. In 2012 zijn enkele vanuit Hongarije afkomstige kantoorunits omgebouwd tot een prachtig kerkje.

Kortlopende Projecten

Projekt Mama Ina

De werkgroep is vorig jaar een nieuw project gaan ondersteunen en wel “Mama Ina.” Ina Dociu is diaconaal werkster in Boekarest, Roemenië. Ze is 72 jaar en heeft haar hele leven gezorgd voor anderen. Mama Ina, zoals ze genoemd wordt door de mensen om haar
heen, maakt dagelijks in haar 2 kamerflat maaltijden klaar voor straatkinderen, zwervers, Roma en vluchtelingen. Tijdens het uitdelen vergeet ze niet een woord uit de bijbel te spreken. Van tijd tot tijd neemt ze straatkinderen mee naar huis, die ze dan laat douchen
en van tweedehands kleren voorziet. In de naam van Jezus Christus doet ze toegewijd dit moeilijke werk. Zij mag zo een lichtpuntje brengen in het leven van de allerarmsten in Boekarest. Het afgelopen jaar hebben we met de opbrengst van de potgrondaktie in maart dit projekt kunnen ondersteunen met € 5.000,-. Ook in 2014 zal de opbrengst van de potgrondactie bestemd worden voor dit project.

Overige projecten

Ieder jaar wordt een deel van de begroting gereserveerd voor een of meerdere kortlopende projecten. Bij de selectie van deze projecten richten we ons op (christelijke) hulpverlening aan de meest kwetsbare groepen in Roemenië, zoals kinderen, ouderen en gehandicapten.