Algemeen

Binnen de Hervormde Gemeente Barneveld is er een groot aanbod van geestelijke - en praktische hulp en ondersteuning. Het is belangrijk dat u als gemeentelid het juiste aanspreekpunt kunt vinden als u van deze mogelijkheden gebruik wilt maken.
Daarom is een Adressenlijst "Hulp nodig? Wij helpen!" opgesteld. De diverse soorten praktische, pastorale en psychische hulp, activiteiten en informatie over relatie, opvoeding, contactgroepen enz. staan hieronder per onderwerp genoemd. Deze lijst is een initiatief van de Diaconie en het Orgaan van Bijstand ‘Pastoraat en Gemeenteopbouw’.
 
Natuurlijk zijn er naast de al op de thuispagina genoemde punten waarvoor je bij ons kan aankloppen nog veel meer diaconale projecten in onze Hervormde Gemeente te vinden. We hebben ze op deze pagina allemaal op een rij gezet.
 
Of klik hier om de folder van de diaconie te downloaden met daarin een beschrijving van de werkzaamheden van de diaconie
 

Aan tafel

In december 2012 is het project “Aan Tafel” van start gegaan als een initiatief vanuit de diaconie van de Gereformeerde Vrijgemaakte Kerk Barneveld. We hebben in 2014 de medewerking gevonden met de Hervormde Gemeente in Barneveld, een prettige samenwerking waarbij uit beide kerken vrijwilligers hard werken aan een goede maaltijd en een prettige ontmoeting. Klik hier voor meer informatie over 'aan tafel' 

Jeugddiaconaat

Er zijn 5 jeugddiaken in onze gemeente actief om  jongeren voor te gaan in het omzien naar elkaar en het dienen van een ander. Er worden concrete acties en ontmoetingen georganiseerd waardoor jongeren een diaconale levenshouding aanleren en dit in de praktijk kunnen brengen. U kunt daarbij denken aan werkvakanties, het bezoeken van ouderen en eenzamen, diaconale stages, etc. Het is merkbaar dat deze vorm van diaconaat jongeren raakt en verandert. Het doorgeven van die bewogenheid en ervaring kan andere  jongeren in de gemeente op hun beurt inspireren en stimuleren.

Maaltijd aan huis

Maaltijd aan huis is opgezet vanuit de diaconie in samenwerking met de Vrijwilligerscentrale Barneveld en Elim. Vrijwilligers bezorgen maaltijden thuis wanneer u door leeftijd, ziekte of handicap niet in staat bent uw eigen warme maaltijd te bereiden. U kunt deze maaltijdvoorziening aanvragen bij: Maaltijd aan Huis, Wilhelminastraat 12 3771 AR Barneveld. Tel. 0342-404121 of mail: info@welzijnbarneveld (knop Maaltijd aan Huis). U kunt natuurlijk ook altijd mailen naar: diaconie@hervormdbarneveld.nl.

Klik hier voor meer informatie. 

 

Werkgroep Buitenlandse Betrekkingen (Roemenië)

Al vele jaren is de diaconie actief via de werkgroep Buitenlandse Betrekkingen (Roemenië). Deze werkgroep verleent financiële hulp in situaties waar gemeenten daar zelf geen eigen mogelijkheden hebben, voornamelijk in Roemenië. De materiële hulp die wordt verleend kan worden bekostigd d.m.v. opbrengsten uit collecten en gehouden acties. Niet minder belangrijk is het geestelijk contact dat steeds weer wordt gezocht en wordt uitgebreid. Er zijn contacten met diverse gemeenten en projecten w.o. het project van ons oud-gemeentelid Areke Wigmans (zij werkt via de SDOK onder zigeuners), maar ook een kinderproject een een tafeltje-dekje-programma draagt de diaconie een warm hart toe.

 

Vervoer naar de kerk

Is het voor u niet mogelijk op eigen gelegenheid naar de kerk te gaan? Vervoer naar de kerk, maar ook naar andere kerkelijke activiteiten kan worden geregeld. Diakenen uit elke wijk zorgen ervoor dat dit wordt geregeld. Belt u met de diaken die gekoppeld is aan uw blok en het vervoer wordt voor u geregeld! U kunt natuurlijk ook altijd mailen naar: diaconie@hervormdbarneveld.nl.

 

Kerkradio

Wanneer het voor u lastig is om naar de kerk te gaan, wanneer u ouder bent en minder mobiel of wanneer u ziek bent is het mogelijk om een kerkradioabonnement te nemen tegen een jaarlijkse onkostenvergoeding van € 40,00 per jaar. U ontvangt dan alle diensten in Rehoboth, Goede Herderkerk en Oude Kerk via de kerkradio. Daarnaast bezoekt een diaken u twee maal per jaar. U kunt de kerkradio aanvragen bij dhr. J.P Stitselaar, tel. 0342-42394 of mailt u naar: kerkradio@hervormdbarneveld.nl. Wanneer er technische problemen zijn met uw kerkradio kunt u dat zelfde e-mailadres gebruiken.

 

Vakantieweken

Wanneer u als alleenstaande (oudere) gemeentelid er graag eens een weekje tussenuit zou gaan om samen met andere alleenstaanden een fijne ontspannen week te hebben,  maar er de financiële middelen niet voor hebt, dan kunt u contact opnemen met de diaconie. Ook biedt de diaconie deze mogelijkheid voor gemeenteleden met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking . De diaconie kan zorgen voor opgave bij de vakantieweken die door de Hervormd Gereformeerde Vrouwenbond worden georganiseerd en betaalt indien nodig (een deel) van deze vakantie. U kunt zich opgeven bij: diaconie@hervormdbarneveld.nl.

 

Samen Uniek

De werkgroep “Samen Uniek” zet zich in voor iedereen met een beperking. Deze beperking kan zowel verstandelijk als lichamelijk of een combinatie hiervan zijn.  De activiteiten bestaan bijvoorbeeld uit het organiseren van aangepaste catechese, oppas- en bezoekwerk. Daarnaast zijn er extra ogen en oren voor onze vrienden met een handicap. Zie pagina van Samen Uniek.

 

Volkstuinen

Aan de Thorbeckelaan heeft de diaconie een perceel grond in bezit waarop volkstuinen worden beheerd. Deze volkstuinen worden verhuurd aan iedereen die daar interesse in heeft, maar ook heeft de diaconie een aantal percelen gereserveerd waarvan de oogst bestemd is voor Voedselhulp `Hulp aan Elkaar`. Interesse in het huren van een perceel grond? Mailt u dan naar diaconie@hervormdbarneveld.nl o.v.v. volkstuinen.

 

Hobbymiddagen

Voor mensen zonder baan, vutters en gepensioneerden die graag creatief bezig zijn, is er gelegenheid deel te nemen aan hobbymiddagen in gebouw Rehoboth. Onder deskundige leiding kunt u bezig zijn met houtbewerking en is er tijd voor ontmoeting. Wilt u zich aansluiten bij de hobbyclub? Mailt u dan naar diaconie@hervormdbarneveld.nl o.v.v. hobbymiddagen.

 

Afvaardiging WMO-overleg kerken

In 2015 gaat de nieuwe door de overheid ingevoerde regelgeving rond de Wet Maatschappelijke Ondersteuning in. Van de burger zal meer initiatief en meer oog voor de omgeving worden gevraagd, omdat vanwege besparingen diverse vormen van hulp vereenvoudigen of komen te vervallen. Niet iedereen heeft voldoende middelen om eventuele hulp zelf te kunnen bekostigen. De taak van diaconieën zal dan vermoedelijk ook groter worden. Om die reden adviseren de gezamenlijke kerken de overheid via het WMO-platform en haar vertegenwoordiger in de WMO-raad op dit terrein. Maar ook verstrekt de overheid via de omgekeerde weg informatie en besluiten. Diakenen zijn namens de Hervormde Gemeente hierbij betrokken.

 

Diaconaal Netwerk Barneveld

De diaconie is aangesloten bij het Diaconaal Netwerk Barneveld. Dit is een samenwerking van 11 diaconieën uit gemeente Barneveld. Met elkaar wordt gezocht naar de juiste weg in wet- en regelgeving, maar ook wordt informatie gedeeld over het aanbod in de diverse soorten hulpverlening. Het verwerven van meer kennis en inzicht speelt dan ook een belangrijke rol. Hierdoor kunnen mensen worden doorverwezen naar de juiste instellingen. Daarnaast kan bij maatschappelijke ontwikkelingen snel tot gezamenlijke aktie worden overgegaan. Ook wil het Diaconaal Netwerk Barneveld een gesprekspartner zijn voor de lokale overheid. Het Sociaal Juridisch Steunpunt en de Thuisadministratie zijn initiatieven van het Diaconaal Netwerk.

 

Roemenië 

Vanaf 1990 is er binnen de Hervormde Gemeente van Barneveld een werkgroep Buitenlandse Betrekkingen Roemenië (BBR) actief. Deze werkgroep functioneert onder verantwoordelijkheid van de Diaconie van de Hervormde Gemeente. De werkgroep wil in invulling geven aan de bijbelse opdracht om oog te hebben voor onze naaste dichtbij maar zeker ook verder weg. Meer uitgebreide informatie hierover: Roemenië  

 

Raad van Advies zorginstellingen

Als diaconie zijn we vertegenwoordigd in de Raad van Advies van drie zorginstellingen. De Raad van Advies is nauw betrokken bij de zorginstelling als het gaat om de identiteit van de organisatie, financiële rapportages en bij belangrijke ontwikkelingen. Namens de diaconie zijn enkele diaken afgevaardigd in de Raad van Advies van de volgende zorginstellingen: Neboplus, HdS Zorg en Elan.