Diaconiecollecten

 

Zondag 17 december

De diaconiecollecte is bestemd voor Project 10 27, dat steun verleent aan arme mensen en kinderen in Malawi. De hulp wordt onder meer gegeven via twee dagcentra waar kinderen worden opgevangen en geholpen. De opbrengst van de schalen op de avondmaalstafels is voor de plaatselijke ondersteuning van mensen die het financieel moeilijk hebben.  

Blantyre is een grote stad in Malawi, een land in Afrika. Rond de stad liggen verschillende krottenwijken. De mensen die hier wonen zijn arm en veel mensen, waaronder ook veel kinderen, hebben HIV/aids. De organisatie Wells of Joy helpt deze kinderen met voedsel, medicijnen, maar ook schoolspullen. Wells of Joy heeft twee dagcentra waar kinderen na schooltijd worden opgevangen. Ook kunnen zieke kinderen zich hier laten onderzoeken door een zuster, die een keer in de week aanwezig is. Eens per maand komt er een dokter langs. Bij ernstige problemen worden de kinderen doorverwezen naar een ziekenhuis. Uw bijdrage komt via Project 10 27 (de opvolger van Luisterend Dienen) ten goede aan deze kwetsbare groep in Malawi. 

Collecte tijdens bediening Heilig Avondmaal, zondag 17 december

Er leven in Nederland veel mensen die het financieel zwaar hebben. Ook aan Barneveld en aan onze eigen hervormde gemeente gaat dit niet voorbij. De oorzaak van de financiële problemen kan heel divers zijn. Ten denken valt aan werkloosheid, ziekte, echtscheiding enz. De diaconie probeert mensen die moeite hebben om rond te komen te ondersteunen. Vrijwilligers van de thuisadministratie kunnen helpen om het uitgavenpatroon op orde te krijgen. Daarnaast verstrekt de diaconie, waar nodig, gelden voor eerste levensbehoeften. Ook worden betalingsachterstanden weggewerkt, zodat mensen met een frisse start kunnen beginnen. Uiteraard wordt eerst goed bekeken of een financiële bijdrage gerechtvaardigd is. Uw bijdrage in de collecteschalen op de avondmaalstafel is dan ook van harte welkom.    

 

Zondag 24 december

De diaconiecollecte is bestemd voor is besetemd voor het zieken- en ouderenwerk in onze gemeente. Maandelijks organiseert de diaconie (onder meer) contactmiddagen waarop ouderen elkaar kunnen ontmoeten.

Zieken en ouderen behoren tot de kwetsbare groepen in de samenleving. Door ziekte of andere lichamelijke ongemakken zijn vooral ouderen vaak aan huis gebonden. Diakenen en vrijwilligers zoeken deze mensen op voor een goed gesprek, voor een wandeling of voor het doen van een boodschap. Daarnaast worden maandelijks seniorencontactmiddagen gehouden waarop ouderen elkaar ontmoeten. Ook wordt gezorgd voor attenties voor ouderen en zieken. Om dit dankbare werk te kunnen blijven doen wordt deze zondag gecollecteerd voor het zieken- en ouderenwerk. 

 

Maandag 25 december (Eerste Kerstdag)

De diaconiecollecte is bestemd voor Compassion Nederland. Deze christelijke organisatie helpt kansarme kinderen in ontwikkelingslanden.

Elk jaar overlijden wereldwijd 4 miljoen kinderen in het eerste levensjaar. En sinds 1990 zijn er ongeveer 10 miljoen vrouwen gestorven als gevolg van een zwangerschap of bevalling in erbarmelijke omstandigheden. De christelijke organisatie Compassion zet zich in voor moeders en baby’s in ontwikkelingslanden. Compassion is in 25 landen actief. Medewerkers helpen de moeders bij de bevalling en geven les op het gebied van gezondheid, hygiëne en voeding. Zij bezoeken de moeders elke week thuis en volgen de ontwikkeling van de baby. Ze vertellen ook over Jezus en leggen uit wat geloofsopvoeding is. De moeders leren lezen, schrijven en leren een vak, zodat zij zelf voor hun gezin kunnen zorgen. 

 

Dinsdag 26 december (Tweede Kerstdag)

De diaconiecollecte is bestemd voor het algemeen diaconaal werk. Uit de algemene middelen ontvangen verschillende projecten in binnen- en buitenland een bijdrage

Naastenliefde is een kernbegrip in de Bijbel. Niet alleen in het Nieuwe Testament, maar zeker ook in het Oude Testament. Als de profeet Jesaja waarschuwt tegen schijnvroomheid (Jes. 58), dan heeft hij het vooral over mensen die niet omzien naar hun behoeftige medemensen. Tot het ware vasten behoort volgens de profeet onder meer ”dat u uw brood deelt me wie honger lijdt, en de ellendige ontheemden een thuis biedt, dat, als u een naakte ziet, u hem kleedt, en dat u zich voor eigen vlees en bloed niet verbergt” (vs. 7). Jesaja verbindt er zelfs een belofte aan: ”Als u uw hart opent voor de hongerigen, en de verdrukte ziel verzadigt, dan zal u licht in de duisternis opgaan, en uw donkerheid als de middag zijn.” Als hervormde gemeente willen we aan deze diaconale oproep van Jesaja gehoor geven. Daarom is de collecte van deze zondag bestemd voor het algemeen diaconaal werk, zodat we mensen die onze hulp hard nodig hebben daadwerkelijk kunnen helpen.